Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. RUBET B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RUBET B.V. te Halsteren.

RUBET B.V. sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze website hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze Securiton website.